A) Bonificacions de la Seguretat Social

B) Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic (SEPE)

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma entre persones que percebin la prestació de l’atur de nivell contributiu. Consisteix a abonar el valor actual de l’import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin incorporar-se de forma estable com a socis/es treballadors/es o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s’hagi mantingut un contracte previ amb aquestes.

Portal IPYME. Cercador oficial d’ajudes del Ministeri d’indústria, comerç i turisme