Subvencions

Ajudes estatals

Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic (SEPE)

Es tracta d’una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’ocupació autònoma entre persones que percebin la prestació de l’atur de nivell contributiu. Consisteix a abonar el valor actual de l’import de la prestació que resti per percebre a aquelles persones beneficiàries que pretenguin incorporar-se de forma estable com a socis/es treballadors/es o de treball en cooperatives o en societats laborals ja constituïdes, o constituir-les, encara que s’hagi mantingut un contracte previ amb aquestes.

Bonificacions de la Seguretat Social

Subvencions autonòmiques

Ajuts públics destinats a promocionar l’ocupació autònoma – Convocatòria tancada

Ajuts públics destinats a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals – Convocatòria tancada

Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis 2018 – Convocatòria tancada

Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial (2018) – Convocatòria tancada

Ajut públic destinat a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial (2018) – Convocatòria tancada

Ajudes per a projectes d’internacionalització d’empreses de les Illes Balears (2018) – Convocatòria tancada

Cercador oficial d’ajudes del Ministeri d’indústria, comerç i turisme:

Portal IPYME