MESURES COVID-19

Mesures COVID-19 per a empreses, autònoms i treballadors

 La informació d’aquesta pàgina web està en permanent revisió

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma.

S’ha de mantenir l’alta en el règim especial corresponent durant el temps que l’activitat estigui suspesa. L’autònom o autònoma quedarà exonerat de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament fins el darrer dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

Més informació i pròrroga aquí

Si ets autònom o autònoma afectat per la suspensió temporal de tota la activitat a conseqüència de la resolució d’una autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació de la Covid-19.

Més informació aquí

Destinada als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi o a la prestació ordinària per cessament d’activitat per no reunir el període de carència requerit.

Més informació aquí 

Destinada als autònoms i autònomes de temporada amb activitat entre els mesos de juny i desembre, l’únic treball del qual al llarg dels dos darrers anys hagi estat per compte propi.

Més informació aquí 

Destinada als autònoms i autònomes que hagin percebut una prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi fins al 30/09/2020 o que hagin percebut una prestació extraordinària per cessament d’activitat (recollida en l’art. 17 del RDL 8/2020) fins al 30/06/2020.

Més informació aquí 

Per sol·licitar l’ajornament de deutes, prèviament has de presentar en termini les declaracions de manera telemàtica davant l’AEAT.

Arran de l’entrada en vigor del RDL 7/2020, es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de presentació de les quals finalitzi, des de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL i fins al dia 30 de maig de 2020, per al pagaments pendents de retencions de:

 • – Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
 • – Pagaments fraccionats de l’IRPF: model 130 i 131.
 • – Pagaments a compte de l’Impost de Societats: model 202.
 • – Declaració trimestral d’IVA: model 303, 309,349. L’IVA en circumstàncies normals pot ajornar-se amb interessos.

Es podran beneficiar d’aquestes mesures aquelles persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019. Amb el límit de fins a 30.000€ de deute.

En les següents condicions:
a) El termini serà de sis mesos.
b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Instruccions per a presentar ajornaments

Se concedeixen moratòries de sis mesos, sense interès, del pagament de les Cotitzacions a la Seguretat Social a les empreses i els treballadors per compte pròpia inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, i per a les activitats que no s’hagin suspès pel estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 del 14 de Març.

Llegeix la notícia completa aquí

Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat: Es podran realitzar la suspensió o modificació temporal dels contractes d’electricitat i aigua dels quals les persones per compte d’altri i empreses que siguin titulars dels mateixos durant l’estat d’alarma. La volta a les condicions habituals serà en un termini de tres mesos després de la variació d’aquests contractes, en forma de reducció de potència o de cabal per exemple, no comportaran cost ni penalització.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli: Es permet la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Si ens acollim a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora mentre no s’hagi completat la seva regularització.

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres 

Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball: Es concedeix una moratòria del deute hipotecari dels immobles afectes a l’activitat econòmica on els empresaris desenvolupin l’activitat.

Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecte: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament com:

 • Pagament salaris
 • Factures
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’ obligacions financeres i tributàries.

Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

 • Màxim 80% de l’operació
 • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

 • Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
 • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació a ICO

 

Les empreses i autònoms poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50% TAE, sense comissió d’obertura.

Objecte: Necessitats de liquiditat  finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Acelera Pyme

Modalitat: Préstecs amb un import màxim de 500.000 €.

 • Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).
 • TIN fix 1,49% (TAE 1,50%)*.
 • Inversions finançables: Necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.

Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l’ICO.

 

Termini: Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins a esgotament de fons.

Beneficiaris: La Línia ICO COVID-19 està dirigida als següents sectors:

 • Turisme
 • Transport
 • Hostaleria
 • Educació
 • Activitats recreatives, d’oci i entreteniment.

Més informació  a ICO

Més informació d’interès per a autònoms:

 Més informació d’interès per a empreses:

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadores, clicau aquí.

 

També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h).

 

La Secretaria General d’Indústria i Pime ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònoms en el difícil context motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

 

Tags: No tags

Comments are closed.