PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma.

S’ha de mantenir l’alta en el règim especial corresponent durant el temps que l’activitat estigui suspesa. L’autònom o autònoma quedarà exonerat de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament fins el darrer dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

Més informació i pròrroga aquí

Si ets autònom o autònoma afectat per la suspensió temporal de tota la activitat a conseqüència de la resolució d’una autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació de la Covid-19.

Més informació aquí

Destinada als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi o a la prestació ordinària per cessament d’activitat per no reunir el període de carència requerit.

Més informació aquí 

Destinada als autònoms i autònomes de temporada amb activitat entre els mesos de juny i desembre, l’únic treball del qual al llarg dels dos darrers anys hagi estat per compte propi.

Més informació aquí 

LÍNIA D’AVALS ICO

Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecto: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per a atendre necessitats de finançament com:

Pago salaris
Factures
Necessitat de circulant
Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres i tributàries.
Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

Màxim 80% de l’operació
Termini: coincidirà amb termini operació fins a un màxim de 5 anys
b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
Termini: coincidirà amb termini operació fins a un màxim de 5 anys
Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació en ICO

Ajudes per a sostenir l’activitat econòmica

Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat: Es podran realitzar la suspensió o modificació temporal dels contractes d’electricitat i aigua dels quals les persones per compte d’altri i empreses que siguin titulars dels mateixos durant l’estat d’alarma.

La volta a les condicions habituals serà en un termini de tres mesos després de la variació d’aquests contractes, en forma de reducció de potència o de cabal per exemple, no comportaran cost ni penalització.

  • Els autònoms i autònomes que hagin cessat la seva actividad a causa de la Covid-19 que compleixin els requisitsestablerts.
  • Els autònoms i autònomes que a, causa de la Covid-19 hagin vist disminuïda la seva facturació en un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts.

Sol·licitud Bo Social

EL BO SOCIAL DE ELECTRICITAT ÉS UN DESCOMPTE EN LA FACTURA ELÈCTRICA:

  • Un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.
  • Un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els requisits establerts.
  • Un 50% per a consumidors en risc d’exclusió social.

Sol·licitud Bo Social

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres

 

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli: Es permet la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

Si ens acollim a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora mentre no s’hagi completat la seva regularització.

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres 

Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball: Es concedeix una moratòria del deute hipotecari dels immobles afectes a l’activitat econòmica on els empresaris desenvolupin l’activitat.

Més informació: Habitatge i allotjamentGuia de facilitació d’accés a les mesures

Servei d’atenció sobre ajudes d’habitatge (Govern)
900 107 920

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Tràmit a la Seguretat social

Més informació d’interès per a autònoms i empreses

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadors, clicau aquí.
També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h).

La Secretaria Generla d’Indústria i PIME ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònoms en el difícil contexte motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadores, clicau aquí.

També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h). 

La Secretaria General d’Indústria i Pime ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònomsen el difícil context motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

Medidas autonómicas Covid-19

Medidas Autonómicas Covid-19

El objeto de estas ayudas es para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire que garanticen un caudal de ventilación de 12,5 l/s y persona, valor que corresponde a un IDA2 según el RITE, y un medidor de CO, de acuerdo con las recomendaciones de la IDAE, con el fin de reducir los contagios por el COVID-19, y poder mantener la actividad a los restaurantes y bares de las Islas Baleares. 

Presentación de solicitudes: del 21 de diciembre al 31 de julio de 2021

Más información

Consulta el BOIB

Beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas de las convocatorias vigentes correspondientes a los años 2015-2019, sometidos a actuaciones de control para comprobar el mantenimiento de la actividad empresarial.

Exenciones:

Estarán exentos de la obligación de reintegrar el importe de la ayuda obtenida siempre que declaren que han reducido su facturación en un 75% i tengan la documentación acreditativa de esta circunstancia a disposición de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Más información

Dirigida a aquellas personas que soliciten el Ingreso Mínimo Vital y se les comunique que no pueden recibir la prestación por no cumplir los requisitos, podrán tramitar entonces la Nueva Renta Social Garantizada.

Más información