Mesures autonòmiques Covid-19

Mesures Autonòmiques Covid-19

Beneficiaris:

Els beneficiaris de les ajudes de les convocatòries vigents corresponents als anys 2015-2019, sotmeses a actuacions de control per comprovar el manteniment de l’activitat empresarial.

Exempcions:

Estaran exempts de l’obligació de reintegrar l’import de l’ajuda obtinguda sempre que declarin que han reduït la seva facturació en un 75% i tenguin la documentació acreditativa d’aquesta circumstància a disposició de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Més informació

L’objecte d’aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord al RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: del 21 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

Més informació

Consulta el BOIB

Dirigida a aquelles persones que so·licitin l’Ingrés Mím Vital i se’ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els requiquits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.

Més informació

Tags: No tags

Comments are closed.