Ajuts per al foment de l’ús del català a Capdepera

L’Ajuntament de Capdepera, convoca subvencions per a la normalització lingüística a les empreses del municipi.

Accions subvencionables i quanties:

  • Rètols comercials i de vehicles: 

            – Versió exclusivament en català: un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €.
            – Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

  • Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català:  un 50% sobre el cost generat, màxim 350 €.
  • Documents publicitaris o administratius que incloguin el català: 50% sobre el cost generat, màxim 250 €
  • Versió en català a pàgines web: 70€

Termini per presentar sol·licituds: fins dia 27 de setembre de 2019

Bases de la Convocatòria

Ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals

La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha publicat els ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Els ajuts compten amb cinc programes:

a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l’empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. 
Quanties:
4.000 € per homes incorporats com a socis
5.000 € homes menor de 30 anys incorporat com a soci   
6.000 € persona incorporada com a sòcia que pertanyi a algun dels col·lectius: dones, homes de 45 anys o més, persones en situació d’atur de llarga durada
8.000 € persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a sòcia
10.000 € persona amb discapacitat que s’incorpori com a sòcia
b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern. 
Quanties: 12.000 € per cada persona desocupada i en demanda d’ocupació incorporada com a sòcia. Es pot incrementar en 1.000€ en les circumstàncies següents:
– Dona
– Home de 45 o més anys
– Persona en situació d’exclusió social
– Víctima de violència de gènere
– Persona en situació d’atur de llarga durada 
c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. 
Quantia: 100% dels costs totals suportats (màxim 1.000 €).
d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s’ incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.
Quantia:
50% de la quota de la Seguretat Social, calculada sobre la base mínima de cotització
100% de l’aportació del treballador/a en les cotitzacions en un altre règim de la Seguretat Social
e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions  
Quantia: 50% del cost subvencionable
– Desenvolupament i implantació de pàgines webs. Màxim 2.000 €
– Implantació de programari de gestió. Màxim 1.000 €
Beneficiaris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals
Termini: des del 26 de maig fins el 4 d’octubre de 2019  
Consulta la convocatòria al BOIB i el model de sol·licitud aquí.
xpande camara comercio

Ajudes Xpande Digital – Internacionalització

innocamara

Ajudes Programa InnoCambra de Comerç Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ha publicat les ajudes pel desenvolupament de Plans d’Implantació de solucions innovadores mitjançant la integració de la innovació (en processos de producció / distribució nous o millorats; desenvolupament de productes / serveis nous o millorats; nou mètode organitzatiu i / o nou mètode de comercialització) en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

El programa compta amb dues fases:

  1. Fase I: Assessorament i diagnòstic. Cost màxim 1.200€ (cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç, gratuït per les empreses).
  2. Fase II: Implantació. Cost màxim elegible: 7.000€, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per fons FEDER. Quantia màxima de l’ajuda: 2.800€ 

Beneficiaris: pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: des del 22 de maig de 2019 fins 27 de setembre de 2019 o fins esgotar pressupost. 

Consulta la convocatòria al BOIB

Més informació, tràmits i sol·licituds aquí.

logo-ticcamaras

Ajudes Programa TIC Cambra de Comerç Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ha publicat les ajudes per a la incorporación de TIC amb l’objectiu d’impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC (creació d’una web, una tenda online, màrqueting digital…) a l’activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat .

El programa compta amb dues fases:

  1. Fase I: Servei de diagnòstic assistit de TIC. Cost màxim 1.200€ (cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç, per tant, gratuït per les empreses).
  2. Fase II: Implantació. Cost màxim elegible: 7.000€, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per fons FEDER. Quantia màxima de l’ajuda: 2.800€ 

Beneficiaris: pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: des del 22 de maig de 2019 fins 27 de setembre de 2019 o fins esgotar pressupost. 

Consulta la convocatòria al BOIB

Més informació, tràmits i sol·licituds aquí.

 

Subvencions per millorar l’estètica interior i exterior dels locals comercials de Calvià 2019

L’ajuntament de Calvià ha publicat la convocatòria de subvencions per millorar l’estètica interior i exterior dels locals comercials del seu municipi. 

Aquestes ajudes pretenen donar suport a la realització d’actuacions que contribueixin a la modernització del teixit comercial sense que perdin l’essència del seu negoci així com també facilitar l’adaptació a l’Ordenança reguladora de l’estètica exterior dels establiments comercials i oferta turísitica bàsica i de l’ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visible des de la via pública en el municipi de Calvià publicada en el BOIB el 20 de juliol de 2017.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques titulars de llicència d’activitat del local comercial ubicat en el terme municipal de Calvià, que estiguin al corrent del pagament de les obligacions econòmiques de Calvià i l’Hisenda Pública. Els locals comercials han de tenir una superfície màxima de 150 m2, excloent les zones d’emmagatzematge. 

Acció subvencionable: millorar estètica interior (adquisició de mobiliari, expositors, pintura del local, il·luminació, etc.), millorar estètica exterior (tendals, marquesines, paravents, suports publicitaris, retolació, pintura del local il·luminació, etc.). 

Quantia: es subvenciona el 60% del pressupost presentat (IVA exclòs) fins a un màxim de 6.000€. També es subvenciona el 90% de l’import pagat en concepte de Tasa per a l’atorgament de llicències urbanístiques. 

Termini: fins el 15 de juny de 2019. 

Convocatòria al BOIB