cambra_comerc_mallorca

Objectius de Desenvolupament Sostenible

cambra_comerc_mallorca

Prova1

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

cambra_comerc_mallorca

Prova1

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

cambra_comerc_mallorca

Prova1

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

cambra_comerc_mallorca

Prova1

Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mesures COVID-19 per a empreses, autònoms i treballadors

 La informació d’aquesta pàgina web està en permanent revisió

Beneficiaris: Autònoms i pimes arrendatàries quan compleixin els següents requisits:

Els autònoms, hauran d’estar afiliat en situació d’alta en la data de declaració d’estat d’alarma i que la seva activitat hagi quedat suspesa o afectada per una reducció de la facturació (del mes natural anterior a la sol·licitud) almenys en un 75% en comparació amb el trimestre al qual pertany el mes referit a l’any anterior.

I per la seva part les PIMES, hauran de complir durant dos exercicis consecutius almenys dues d’aquestes condicions:

 • Que el seu actiu no superi els quatre milions d’euros
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros o que no tingui més de 50 treballadors.
 • I com els autònoms, també hauran d’acreditar que la seva activitat ha estat suspesa o la seva facturació reduïda en un 75%.

Mesures segons la propietat del local:

 • Si pertany a un organisme públic o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m²), l’arrendador estarà obligat a acceptar una moratòria, sempre que no s’hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts. Es podrà sol·licitar l’ajornament de la renda, sense penalització ni meritació d’interessos i s’aplicarà de manera automàtica, afectant durant el període de temps que duri l’estat d’alarma, sense que puguin superar-se els 4 mesos i sempre dins del termini de vigència del contracte o les seves pròrrogues.
 • A la resta de propietaris de locals: es podrà sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari. En aquest cas no té caràcter obligatori. I es permet l’ús de la fiança com a mecanisme de pagament total o parcial d’alguna de les mensualitats de la renda.


Termini: es podran presentar a partir del 23 d’abril i fins a un mes des de la publicació en el BOE.

Més informació: Articles de l’1 al 5 del RDL 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació

S’aprova una ampliació per a la presentació i ingressos de les declaracions d’impostos d’autònoms i pimes.

Per a això s’ha de tenir una facturació menor a 600.000 euros l’any 2019 i el termini serà fins el 20 de maig de 2020 per al pagament de les declaracions trimestrals dels tributs (retencions d’IRPF, IVA i pagament fraccionat de persones físiques i les bestretes de l’Impost de Societats), en lloc de fer-ho el 20 abril previst. En aquest cas, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions serà fins al 15 de maig de 2020.

 

Accedeix a la informació completa: RD llei 14/2020 del 14 d’abril

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma.

Llegeix la notícia aquí.

Per sol·licitar l’ajornament de deutes, prèviament has de presentar en termini les declaracions de manera telemàtica davant l’AEAT.

Arran de l’entrada en vigor del RDL 7/2020, es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de presentació de les quals finalitzi, des de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL i fins al dia 30 de maig de 2020, per al pagaments pendents de retencions de:

 • – Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
 • – Pagaments fraccionats de l’IRPF: model 130 i 131.
 • – Pagaments a compte de l’Impost de Societats: model 202.
 • – Declaració trimestral d’IVA: model 303, 309,349. L’IVA en circumstàncies normals pot ajornar-se amb interessos.

Es podran beneficiar d’aquestes mesures aquelles persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019. Amb el límit de fins a 30.000€ de deute.

En les següents condicions:
a) El termini serà de sis mesos.
b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Instruccions per a presentar ajornaments

Se concedeixen moratòries de sis mesos, sense interès, del pagament de les Cotitzacions a la Seguretat Social a les empreses i els treballadors per compte pròpia inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, i per a les activitats que no s’hagin suspès pel estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 del 14 de Març.

Llegeix la notícia completa aquí

Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat: Es podran realitzar la suspensió o modificació temporal dels contractes d’electricitat i aigua dels quals les persones per compte d’altri i empreses que siguin titulars dels mateixos durant l’estat d’alarma. La volta a les condicions habituals serà en un termini de tres mesos després de la variació d’aquests contractes, en forma de reducció de potència o de cabal per exemple, no comportaran cost ni penalització.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli: Es permet la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Si ens acollim a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora mentre no s’hagi completat la seva regularització.

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres 

Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball: Es concedeix una moratòria del deute hipotecari dels immobles afectes a l’activitat econòmica on els empresaris desenvolupin l’activitat.

Ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, derivats Reial decret llei 463/2020

Beneficiaris: Treballadors autònoms i pimes de tots els sectors d’activitat, l’activitat principal de les quals es faci en centres productius situats a les Illes Balears i que s’hagin vist perjudicades davant la suspensió de l’activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Bonificacions

 • Cost de l’aval ISBA: 1,25% anual (fins a cinc anys)
 • Tipus d’interès: 1,5% (fins a cinc anys)

Termini de presentació: Fins al 4 de desembre de 2020

Per obtenir més informació i realitzar el tràmit contacta amb ISBA.

Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecte: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament com:

 • Pagament salaris
 • Factures
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’ obligacions financeres i tributàries.

Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

 • Màxim 80% de l’operació
 • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

 • Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
 • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació a ICO

 

Les empreses i autònoms poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50% TAE, sense comissió d’obertura.

Objecte: Necessitats de liquiditat  finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Acelera Pyme

Modalitat: Préstecs amb un import màxim de 500.000 €.

 • Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).
 • TIN fix 1,49% (TAE 1,50%)*.
 • Inversions finançables: Necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.

Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l’ICO.

 

Termini: Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins a esgotament de fons.

Beneficiaris: La Línia ICO COVID-19 està dirigida als següents sectors:

 • Turisme
 • Transport
 • Hostaleria
 • Educació
 • Activitats recreatives, d’oci i entreteniment.

Més informació  a ICO

Més informació d’interès per a autònoms:

 Més informació d’interès per a empreses:

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadores, clicau aquí.

 

També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h).

 

La Secretaria General d’Indústria i Pime ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònoms en el difícil context motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

 

Ajuts per al foment de l’ús del català a Pollença

L’Ajuntament de Pollença convoca subvencions en matèria de normalització lingüística dirigides a persones físiques i jurídiques del municipi després d’haver normalitzat un determinat document, rètol, etiqueta, etc.

Accions subvencionables i quanties: 

 • Retolació comercial:  50% del cost, fins a 450 €.
 • Cartes de bar i de restaurant: el cost de la versió catalana, fins a 250 € o bé, si es realitza únicament en català, fins a 350 €.
 • Documents administratius:  50% del cost, fins a 150 €.
 • Activitats publicitàries: un màxim de 350 €.

Termini de presentació de sol·licituds: tot l’any, sempre que es justifiqui l’activitat subvencionada amb anterioritat al 4 de desembre de 2019.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmit

Subvencions per a la renovació de la imatge comercial de Santa Eulària des Riu

Es convoquen subvencions amb l’objecte de fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les microempreses i petites empreses comercials, situades en el terme municipal de Santa Eulària des Riu.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial a peu de carrer, situats en els centres urbans del municipi

Termini de presentació de subvencions: 30 de setembre de 2019

Bases de la Convocatòria

Més informació

 

Ajuts política industrial 2019

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha aprovat la convocatòria per concedir ajudes destinades a promoure actuacions d’inversió per a a la modernització de l’estructura productiva, digital i l’eficiència energètica de l’activitat industrial per tal de fer front a la situació de feblesa d’aquest sector a les Illes Balears.

Consulta tota la informació de les diferents convocatòries:

 

Termini: des del 16 de juny al 16 de juliol de 2019