Arxiu d'autors admin

Peradmin

Ajudes Xpande Digital – Internacionalització

Peradmin

Ajudes Programa InnoCambra de Comerç Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ha publicat les ajudes pel desenvolupament de Plans d’Implantació de solucions innovadores mitjançant la integració de la innovació (en processos de producció / distribució nous o millorats; desenvolupament de productes / serveis nous o millorats; nou mètode organitzatiu i / o nou mètode de comercialització) en les seves estratègies empresarials com a eina competitiva clau per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

El programa compta amb dues fases:

  1. Fase I: Assessorament i diagnòstic. Cost màxim 1.200€ (cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç, gratuït per les empreses).
  2. Fase II: Implantació. Cost màxim elegible: 7.000€, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per fons FEDER. Quantia màxima de l’ajuda: 2.800€ 

Beneficiaris: pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: des del 22 de maig de 2019 fins 27 de setembre de 2019 o fins esgotar pressupost. 

Consulta la convocatòria al BOIB

Més informació, tràmits i sol·licituds aquí.

Peradmin

Ajudes Programa TIC Cambra de Comerç Mallorca

La Cambra de Comerç de Mallorca ha publicat les ajudes per a la incorporación de TIC amb l’objectiu d’impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC (creació d’una web, una tenda online, màrqueting digital…) a l’activitat habitual de les pimes, com a eines competitives claus en la seva estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per millorar la seva productivitat i competitivitat .

El programa compta amb dues fases:

  1. Fase I: Servei de diagnòstic assistit de TIC. Cost màxim 1.200€ (cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç, per tant, gratuït per les empreses).
  2. Fase II: Implantació. Cost màxim elegible: 7.000€, prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat per fons FEDER. Quantia màxima de l’ajuda: 2.800€ 

Beneficiaris: pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

Termini: des del 22 de maig de 2019 fins 27 de setembre de 2019 o fins esgotar pressupost. 

Consulta la convocatòria al BOIB

Més informació, tràmits i sol·licituds aquí.

 

Peradmin

Subvencions per millorar l’estètica interior i exterior dels locals comercials de Calvià 2019

L’ajuntament de Calvià ha publicat la convocatòria de subvencions per millorar l’estètica interior i exterior dels locals comercials del seu municipi. 

Aquestes ajudes pretenen donar suport a la realització d’actuacions que contribueixin a la modernització del teixit comercial sense que perdin l’essència del seu negoci així com també facilitar l’adaptació a l’Ordenança reguladora de l’estètica exterior dels establiments comercials i oferta turísitica bàsica i de l’ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visible des de la via pública en el municipi de Calvià publicada en el BOIB el 20 de juliol de 2017.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques titulars de llicència d’activitat del local comercial ubicat en el terme municipal de Calvià, que estiguin al corrent del pagament de les obligacions econòmiques de Calvià i l’Hisenda Pública. Els locals comercials han de tenir una superfície màxima de 150 m2, excloent les zones d’emmagatzematge. 

Acció subvencionable: millorar estètica interior (adquisició de mobiliari, expositors, pintura del local, il·luminació, etc.), millorar estètica exterior (tendals, marquesines, paravents, suports publicitaris, retolació, pintura del local il·luminació, etc.). 

Quantia: es subvenciona el 60% del pressupost presentat (IVA exclòs) fins a un màxim de 6.000€. També es subvenciona el 90% de l’import pagat en concepte de Tasa per a l’atorgament de llicències urbanístiques. 

Termini: fins el 15 de juny de 2019. 

Convocatòria al BOIB

Peradmin

Ajudes a la contractació de joves i a l’autoocupació juvenil de la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç ha publicat la convocatòria 2019 d’ajudes a empreses i emprenedors per fomentar la creació d’ocupació i autoocupació juvenil.

Aquestes ajudes compten amb dues línies:

  1. La primera està destinada a empreses que rebran una quantitat de 4.950€ per contracte formalitzat. El contracte subvencionable ha de ser amb un alumne PICE, a jornada completa i d’una durada mínima de 6 mesos. 
  2. La segona línia d’ajudes està destinada a emprenedors que decideixin iniciar una activitat empresarial o professional. En aquest cas estan previstes 5 ajudes amb un import de 600€ cada una.

Beneficiaris: joves d’entre 16 i 29 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Han d’haver participat en el programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo de la red de Cámaras). 

Termini: es poden presentar sol·licituds des de dia 10 de abril fins dia 20 de novembre de 2019 o fins esgotar el pressupost.  

Quantia: 4.950€ empreses i 600€ emprenedors

Consulta el fulletó informatiuamplia informació aquí o consulta el BOIB.

Peradmin

Ajuts destinats a promoure la implantació d’eines TIC i processos basats en TIC

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ha publicat els ajuts destinats a promoure la implantació d’eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant, TIC) i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics.

Els bons consistiran fonamentalment en fons per a promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç electrònic i programari de gestió d’empreses, en pimes de les Illes Balears

Les subvencions es divideixen en dos programes i cada beneficiari només en podrà sol·licitar un:

  • a) Programa I: implantació o millora de pàgina web i/o comerç electrònic (que ha d’estar optimitzat per Search Engine Optimization (SEO) i per Responsive Web Design); i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME el pugui anar actualitzant i modificar la informació quan ho consideri oportú.
  • b) Programa II: implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM).

Acció subvencionable:

1. Els costos subvencionables, respecte dels Programes I i II són els següents:
a) L’assessoria, implantació, adaptació, configuració de funcionalitats i el disseny de l’aplicació.
b) Ensinistrament per a l’ús de l’aplicació per al personal propi del beneficiari.
c) La utilització de mòduls en el núvol prèvia assessoria i configuració durant el primer any d’utilització

Beneficiaris: les pimes i les agrupacions empresarials sense ànim de lucre (consulta els requisits específics al BOIB). 

Quantia: fins a 5.000€  el Programa I i fins a 10.000€ el Programa II

Termini: des de 10 dies hàbils després de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (16 d’abril 2019) fins exhaurir els crèdits disponibles i, en cap cas, més enllà del 30 de març de 2020.

Documents relacionats amb el procediment (annexos i model de sol·licitud).

Amplia la informació de la convocatòria al BOIB.