Mesures locals Covid-19

Mesures locals Covid-19 per a empreses, autònoms i treballadors

Ajuts a les empreses per sufragar les despeses dels fems durant l’estat d’alarma a Llubí

La creació d’unes ajudes específiques per retornar la part proporcional del rebut del fems del temps que l’empresa va romandre tancada en motiu de l’estat d’alarma.

Beneficiaris: Empreses, comerços i els habitatges turístics que varen romandre tancats durant l’estat d’alarma i tenguin la seu al municipi de Llubí.

Quantia: s’abonarà el 25% del rebut de fems.

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 d’octubre fins dia 15 de desembre de 2020.

Bases convocatòria i sol·licituds

Més informació

Modificació data de presentació de sol·licituds

Ajuts a les empreses per sufragar les despeses dels fems durant l’estat d’alarma a Santa Eugenia

La creació d’ajuts específics per a retornar la part proporcional del rebut dels fems del temps que l’empresa va romandre tancada en motiu de l’estat de l’alarma.

Beneficiaris: empreses, comerços i habitatges turístics que van romandre tancades duant l’estat d’alarma i tinguin la seu en el muncipi de Santa Eugenia.

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 16 de novembre fins al dia 11 de desembre 2020.

Bases convocatòria i sol·licituds

L’Ajuntament, per tal d’ajudar a superar aquesta recessió econòmica, té la intenció de derogar l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació especial de la via pública per ús comercial amb finalitat lucrativa.

Es bonificarà la taxa d’ocupació de via públia per l’any 2021 a tots els establiments que l’hagin abonat el 2020 i es deixarà ampliar les terrasses a peu de carrer.

Més informació

Consulta el BOIB

Medidas locales Covid-19

Medidas locales Covid-19 para empresas, autónomos y trabajadores

La información de esta página web está en permanente revisión

Ayudas a las empresas para sufragar los gastos de las basuras durante el estado de alarma

La creación de ayudas específicas para devolver la parte proporcional del recibo de la basura del tiempo que la empresa permaneció cerrada en motivo del estado de alarma.

Beneficiarios: Empresas, comercios y viviendas turísticas que permanecieron cerradas durante el estado de alarma y tengan la sede en el municipio de Llubí.

Plazo para la presentación de solicitudes: del 7 de octubre hasta el día 15 de diciembre de 2020.

Bases convocatoria y solicitudes

Más información

Modificación fecha de presentación de solicitudes

La creación de ayudas específicas para devolver la parte proporcional del recibo de la basura del tiempo que la empresa permaneció cerrada en motivo del estado de alarma.

Beneficiarios: Empresas, comercios y viviendas turísticas que permanecieron cerradas durante el estado de alarma y tengan la sede en el municipio de Santa Eugenia.

Plazo para la presentación de solicitudes: del 16 de noviembre hasta el día 11 de diciembre de 2020.

Bases convocatoria y solicitudes

El Ayuntamiento, con el fin de ayudar a superar esta recesión económica, tiene la intención de derogar la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación especial de la vía pública para uso comercial con finalidad lucrativa.

Se bonificará la tasa de ocupación de via pública para el año 2021 a todos los establecimientos que la hayan abonado el 2020 y se dejará ampliar las terrazas que se encuentren a pie de calle.

Más información

Consulta el BOIB de la aprobación definitiva

MESURES COVID-19

Mesures COVID-19 per a empreses, autònoms i treballadors

 La informació d’aquesta pàgina web està en permanent revisió

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma.

S’ha de mantenir l’alta en el règim especial corresponent durant el temps que l’activitat estigui suspesa. L’autònom o autònoma quedarà exonerat de cotitzar des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament fins el darrer dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.

Més informació i pròrroga aquí

Si ets autònom o autònoma afectat per la suspensió temporal de tota la activitat a conseqüència de la resolució d’una autoritat competent com a mesura de contenció a la propagació de la Covid-19.

Més informació aquí

Destinada als treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi o a la prestació ordinària per cessament d’activitat per no reunir el període de carència requerit.

Més informació aquí 

Destinada als autònoms i autònomes de temporada amb activitat entre els mesos de juny i desembre, l’únic treball del qual al llarg dels dos darrers anys hagi estat per compte propi.

Més informació aquí 

Destinada als autònoms i autònomes que hagin percebut una prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi fins al 30/09/2020 o que hagin percebut una prestació extraordinària per cessament d’activitat (recollida en l’art. 17 del RDL 8/2020) fins al 30/06/2020.

Més informació aquí 

Per sol·licitar l’ajornament de deutes, prèviament has de presentar en termini les declaracions de manera telemàtica davant l’AEAT.

Arran de l’entrada en vigor del RDL 7/2020, es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, el termini de presentació de les quals finalitzi, des de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL i fins al dia 30 de maig de 2020, per al pagaments pendents de retencions de:

 • – Retencions i ingressos a compte: models 111, 115 i 123.
 • – Pagaments fraccionats de l’IRPF: model 130 i 131.
 • – Pagaments a compte de l’Impost de Societats: model 202.
 • – Declaració trimestral d’IVA: model 303, 309,349. L’IVA en circumstàncies normals pot ajornar-se amb interessos.

Es podran beneficiar d’aquestes mesures aquelles persones o entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019. Amb el límit de fins a 30.000€ de deute.

En les següents condicions:
a) El termini serà de sis mesos.
b) No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Instruccions per a presentar ajornaments

Se concedeixen moratòries de sis mesos, sense interès, del pagament de les Cotitzacions a la Seguretat Social a les empreses i els treballadors per compte pròpia inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, i per a les activitats que no s’hagin suspès pel estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 del 14 de Març.

Llegeix la notícia completa aquí

Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat: Es podran realitzar la suspensió o modificació temporal dels contractes d’electricitat i aigua dels quals les persones per compte d’altri i empreses que siguin titulars dels mateixos durant l’estat d’alarma. La volta a les condicions habituals serà en un termini de tres mesos després de la variació d’aquests contractes, en forma de reducció de potència o de cabal per exemple, no comportaran cost ni penalització.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli: Es permet la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Si ens acollim a aquesta mesura, no es podrà realitzar canvi de comercialitzadora mentre no s’hagi completat la seva regularització.

Més informació sobre les Mesures impulsades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic davant el brot de COVID-19
ciudadano@idae.es
913146 673,  de10 a 14, de dilluns a divendres 

Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball: Es concedeix una moratòria del deute hipotecari dels immobles afectes a l’activitat econòmica on els empresaris desenvolupin l’activitat.

Línia d’avals amb l’objectiu de cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

Beneficiaris: Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID-19.

Objecte: Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament com:

 • Pagament salaris
 • Factures
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’ obligacions financeres i tributàries.

Avals

a) Per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes:

 • Màxim 80% de l’operació
 • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

b) Per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime:

 • Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.
 • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Més informació i procediment de tramitació a ICO

 

Les empreses i autònoms poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50% TAE, sense comissió d’obertura.

Objecte: Necessitats de liquiditat  finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Acelera Pyme

Modalitat: Préstecs amb un import màxim de 500.000 €.

 • Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).
 • TIN fix 1,49% (TAE 1,50%)*.
 • Inversions finançables: Necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.

Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l’ICO.

 

Termini: Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins a esgotament de fons.

Beneficiaris: La Línia ICO COVID-19 està dirigida als següents sectors:

 • Turisme
 • Transport
 • Hostaleria
 • Educació
 • Activitats recreatives, d’oci i entreteniment.

Més informació  a ICO

Més informació d’interès per a autònoms:

 Més informació d’interès per a empreses:

Si necessitau més informació sobre les mesures COVID-19 del Govern de les Illes Balears per a empreses, autònoms i treballadores, clicau aquí.

 

També teniu un correu electrònic de contacte: empresa@coronavirus.caib.es

I un telèfon d’informació: 900 101 798 

(Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h).

 

La Secretaria General d’Indústria i Pime ha elaborat un repositori de la informació, suport i recursos per a pimes i autònoms en el difícil context motivat pel COVID-19. Consulta’l aquí.

 

Premis en Responsabilitat Social

El Consell de Mallorca ha publicat la segona convocatòria al Premi a una pràctica exemplar en Responsabilitat Social a Mallorca. Aquest reconeixement té com a objectiu premiar les bones pràctiques o iniciatives en govern corporatiu, desenvolupament sostenible, gestió de persones polítiques ambientals i acció social que puguin ser referents i inspiradores.

S’estableixen cinc categories i tres reconeixements honorífics:

– Premi a un projecte emprenedor. Quantia: 9.000€
– Premi a un treballador o una treballadora autònoms. Quantia: 9.000€
– Premi a una microrganització (menys de deu treballadors o treballadores). Quantia: 9.000€
– Premi a una petita organització (menys de cinquanta treballadors o treballadores). Quantia: 9.000€
– Premi a una mitjana organització (menys de dos-cents cinquanta treballadors o treballadores). Quantia: 9.000€
– Reconeixement a una entitat del sector públic.
– Reconeixement a una gran organització (dos-cents cinquanta treballadors o treballadores o més).
– Reconeixement a la trajectòria exemplar d’una persona (a proposta del jurat).

Beneficiaris:

 • Les persones físiques o jurídiques amb seu social a Mallorca.
 • Les persones físiques amb residència habitual a Mallorca, en el cas de projecte emprenedor que no ha estat constituït com a empresa.
 • Les entitats del sector públic de Mallorca.

Convocatòria tancada

Més informació aquí.

Ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals

La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha publicat els ajuts destinats a fomentar l’economia social per cooperatives, microcooperatives i societats laborals. Els ajuts compten amb cinc programes:

a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l’empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals. 
Quanties:
4.000 € per homes incorporats com a socis
5.000 € homes menor de 30 anys incorporat com a soci   
6.000 € persona incorporada com a sòcia que pertanyi a algun dels col·lectius: dones, homes de 45 anys o més, persones en situació d’atur de llarga durada
8.000 € persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a sòcia
10.000 € persona amb discapacitat que s’incorpori com a sòcia
b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern. 
Quanties: 12.000 € per cada persona desocupada i en demanda d’ocupació incorporada com a sòcia. Es pot incrementar en 1.000€ en les circumstàncies següents:
– Dona
– Home de 45 o més anys
– Persona en situació d’exclusió social
– Víctima de violència de gènere
– Persona en situació d’atur de llarga durada 
c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa. 
Quantia: 100% dels costs totals suportats (màxim 1.000 €).
d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s’ incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.
Quantia:
50% de la quota de la Seguretat Social, calculada sobre la base mínima de cotització
100% de l’aportació del treballador/a en les cotitzacions en un altre règim de la Seguretat Social
e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions  
Quantia: 50% del cost subvencionable
– Desenvolupament i implantació de pàgines webs. Màxim 2.000 €
– Implantació de programari de gestió. Màxim 1.000 €
Beneficiaris: cooperatives, microcooperatives i societats laborals
Termini: des del 26 de maig fins el 4 d’octubre de 2019  
Consulta la convocatòria al BOIB i el model de sol·licitud aquí.